The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20150912035558/https://www.webaissance.com/judaica/trope/torahtrope.htm
  

Torah Tropes
Sung by Dov Goldberg
Religious School Director
Congregation Beth Israel
Ann Arbor, Michigan


 Merka Tivka

Zakef Gadol

 Zakef Katan

 Mahapach Pashta

 Munach Revii

 Munach

Munach Segol

  Munach Zarkah

 Darga Tavir

Gershaim

Azla Geresh

Kadma veAzla

Tlisha Gadola

Tlisha Katana

Pazer

 Munach Etnaktah

 
 

 


 Yereach ben Yomo*

 Merka Kafula*

 Karney Parah*

 Shalshelet*

 Sof Aliyah

 Sof Pasuk

 Yativ

   *Rarely Used Tropes